Da Moete Jong Leren

Terug naar tickets

Huisregels Ossekoppenplein en Stichting Heuvel Horeca Oss

Om alles in goede banen te leiden, zijn voor onze evenementen een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. De huisregels zijn samengesteld uit de huisregels van het Ossekoppenplein, aangevuld met regels van Stichting Heuvel Horeca Oss. Door het kopen van een kaartje stem je in met onderstaande regels:

 1. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd identificatiebewijs.

 2. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. Stichting Heuvel Horeca Oss behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen van verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt. De adviesleeftijd van minimaal 16 jaar wordt gehanteerd.

 3. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de festivallocatie worden ontzegd.

 4. Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.

 5. Alcohol wordt niet onder 18 geschonken. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.

 6. Roken is wettelijk niet toegestaan in gebouwen, overkappingen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daartoe aangewezen locaties en/ of ruimtes

 7. Stichting Heuvel Horeca Oss voert een zero-tolerance beleid op het gebied van soften harddrugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. Indien nodig zal de politie gealarmeerd worden. - U kunt vrijwillig afstand doen van uw soft- en of harddrugs in de daarvoor bestemde afgiftebak bij de entree.

 8. Het is verboden mee te nemen: 

  1. Professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur zonder toestemming van de organisatie

  2. (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, lachgaspatronen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname. Bij constatering zal u worden overgedragen aan politie.

  3. Spuitbussen zijn niet toegestaan. In het geval van zonnig weer, en wanneer dit nadrukkelijk gecommuniceerd wordt, is het toegestaan om knijpflesjes of pompflesjes zonnebrand mee te nemen, tot een maximale hoeveelheid van 200ml.

 9. Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee naar buiten te nemen.

 10. (Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.

 11. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels, voorschriften en/ of aanwijzingen van de organisatie of personeel van het evenement.

 12. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.

 13. Bedreigingen, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.

 14. De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de locatie.

 15. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/ locatie

 16. Er wordt geen toegang tot het evenement verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d.

 17. De organisatie en de festivallocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.

 18. Op de evenementen kunnen foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de festivallocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

 19. De artiest en Stichting Heuvel Horeca Oss zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden en geluid te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 20. Persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden om promotionele acties en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. Deze mailings kunnen afkomstig zijn van andere evenementen - je e-mailadres zal echter nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden.

 21. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op de festivallocatie en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de festivalorganisatie.

 22. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

 23. Voor alle zalen en tenten geldt: vol is vol

 24. Draag oordoppen. Bij geluidsdrukken hoger dan 80 dB is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Op deze manier hoor je de muziek nog steeds goed, kun je makkelijker communiceren met je vrienden en je beschermt je gehoor.

 25. Er kan tijdens evenementen en op het terrein alleen betaald worden met de door de organisatie verkochte tokens, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Tokens zijn en blijven eigendom van de organisatie.

 26. Iedere editie van ieder evenement kent zijn eigen tokens die alleen gedurende die editie van het evenement geldig zijn.

Nogmaals doen we een dringend verzoek je te houden aan deze regels. We wensen je veel plezier toe!